Strona główna REGULAMIN KLUBU 100

REGULAMIN KLUBU 100

REGULAMIN „KLUBU 100” GKS MAMRY

 

Par. 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. a) „Klub” albo „Mamry” – oznacza stowarzyszenie sportowe GKS Mamry Giżycko z siedzibą w Giżycku przy ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko;
 2. b) „Klub 100” – oznacza zrzeszenie osób wspierających finansowo GKS MAMRY;
 3. c) „Siedziba Klubu” – oznacza budynek znajdujący się w Giżycku przy ul. Moniuszki 5;
 4. d) „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument.

 

Par. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Celem „Klubu 100” jest wsparcie finansowe działalności GKS Mamry Giżycko.
 2. Członkiem „Klubu 100” może być osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia, podmiot gospodarczy, instytucja, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, zainteresowane wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności GKS MAMRY.
 3. W „Klubie 100” mogą uczestniczyć osoby i podmioty wymienione w punkcie 2, które wypełniły i podpisały deklarację członkowską, zwaną dalej umową.
 4. Wpłaty członków „Klubu 100” uiszcza się na konto Klubu nr 29 1600 1462 1839 4266 7000 0001 w formie darowizny.
 5. Członkowie „Klubu 100” zobowiązują się do wpłaty darowizny w zależności od przyjętego pakietu, co miesiąc lub jednorazowo za sumę wpłat za 6 lub 12 – miesięcy.
 6. Wysokość pakietów „Klubu 100”:
 • PAKIET BRĄZOWY – wpłata 50 złotych miesięcznie (600 złotych rocznie),
 • PAKIET SREBRNY – wpłata 100 złotych miesięcznie (1200 złotych rocznie),
 • PAKIET ZŁOTY – 200 złotych lub więcej miesięcznie (2400 złotych rocznie lub więcej).
 1. Klub zobowiązuje się, że Członkowie „Klubu 100” będą otrzymywać informację raz w miesiącu, na jaki cel zostały spożytkowane pieniądze, które wpłynęły na konto.

8.Darczyńca przestaje być członkiem „Klubu 100” w przypadku braku wpłat przez okres trzech miesięcy lub więcej.

 

Par. 3. PAKIETY

Poniżej wymienione gratyfikacje są wydawane uznaniowo po decyzji GKS Mamry Giżycko.

– PAKIET ZŁOTY (200 zł i więcej/mc): – karta członkowska, odznaczenie „Złota”, karnet na sezon, certyfikat „Klub 100”, koszulka „Klub 100” i inne gadżety klubowe

–  PAKIET SREBRNY (100 zł/mc) ): karta członkowska, odznaczenie „Srebna”, karnet na sezon, -certyfikat „Klub 100”, koszulka „Klub 100”, zniżka do sklepiku klubowego 10%

– PAKIET BRĄZOWY (50 zł/mc): certyfikat „Klub 100”, karta członkowska, odznaczenie „Brązowa”, zniżka do sklepiku klubowego 10%

 

Par. 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych członków „Klubu 100”, jest GKS Mamry Giżycko.
 2. Dane osobowe członków „Klubu 100” przetwarzane będą w celu:
 3. a) uczestnictwa w „Klubie 100”
 4. b) rozliczenia wpłat dokonywanych w ramach „Klubu 100”,
 5. c) marketingu, rozumianego jako prezentacja informacji handlowych, informacji z życia Klubu oraz organizowanych przez Klub meczów i wydarzeń.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przepis prawa, jakim jest Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w związku z koniecznością rozliczania dokonywanych wpłat (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz zgoda wyrażona w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Będziemy przetwarzać dane osobowe członków „Klubu 100” do momentu wniesienia przez członka sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub maksymalnie do 5 lat od momentu zaksięgowania wpłaty na poczet „Klubu 100”.
 8. Dane osobowe członków „Klubu 100” przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym (działających w naszym imieniu i na nasze zlecenie) lub wspierających nas marketingowo oraz do podmiotów, które posiadają ustawowe prawo do ich pozyskiwania.
 9. Członek „Klubu 100” ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przenoszenia (w sytuacji gdy przekazuje nam dane elektronicznie w celu realizacji umowy).
 10. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, członkom „Klubu 100” przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną jest konieczne do zawarcia umowy i bycia członkiem „Klubu 100”, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Par. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnictwo w „Klubie 100” jest dobrowolne,
 2. Przewodniczącym „Klubu 100” jest osoba wybrana przez Zarząd Klubu.
 3. Obowiązkiem przewodniczącego jest aktualizowanie listy członków „Klubu 100”, na podstawie bieżących wpłat, do których wgląd zapewnia Zarząd Klubu oraz dbanie o prawidłową komunikację z członkami „Klubu 100”.
 4. Podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
 5. O zmianach w niniejszym regulaminie, członek „Klubu 100” informowany będzie na bieżąco.